Facebook

Atrakcje

Alpaki

na terenie Ośrodka znajduje się gospodarstwo, w którym mieszkają piękne alpaki. Chcesz odpocząć leżąc z alpakami na łące? Serdecznie zapraszamy. Nasze alpaki chętnie przychodzą obwąchać nowych gości. Dają się głaskać i jedzą z ręki. Można pogłaskać zwierzęta i zrobić sobie z nimi zdjęcia.

Alpacas On the premises of the facility, there is a farm where beautiful alpacas live. Do you want to relax by lying with alpacas in the meadow? You are warmly welcome. Our alpacas eagerly come to greet new guests. They enjoy being petted and will eat from your hand. You can stroke the animals and take pictures with them.

Alpakas Auf dem Gelände befindet sich ein Bauernhof, auf dem wunderschöne Alpakas leben. Möchten Sie sich entspannen und mit den Alpakas auf der Wiese liegen? Sie sind herzlich willkommen. Unsere Alpakas kommen gerne, um neue Gäste zu begrüßen. Sie lassen sich streicheln und fressen aus der Hand. Sie können die Tiere streicheln und Fotos mit ihnen machen.

Suntago – Park Wodny

w oddalonej o 16 km miejscowości Wręcza znajduje się największy zadaszony park wodny w Europie. Ekscytujące przygody czekają na najmłodszych! Zjeżdżalnie, wodne place zabaw i wiele innych. Dla dorosłych wodna rozrywka, relaks i odprężenie w tropikalnym Wellness & SPA oraz tematyczne bary i restauracje.

Suntago – Water Park In the village of Wręcza, located 16 km away, you will find the largest covered water park in Europe. Exciting adventures await the youngest visitors! Slides, water playgrounds, and much more. For adults, there are water attractions, relaxation, and rejuvenation in the tropical Wellness & SPA, as well as themed bars and restaurants.

Suntago – Wasserpark Im 16 km entfernten Dorf Wręcza befindet sich der größte überdachte Wasserpark Europas. Aufregende Abenteuer erwarten die jüngsten Besucher! Rutschen, Wasser-Spielplätze und vieles mehr. Für Erwachsene gibt es Wasserattraktionen, Entspannung und Erholung im tropischen Wellness & SPA sowie thematische Bars und Restaurants.

Park Bolimowski

został utworzony w 1986 roku. Jego powierzchnia wynosi 20190 ha (z czego 8327 ha przypada na województwo mazowieckie). Obszar Parku rozciąga się na krawędzi trzech mezoregionów: Równiny Łowicko – Błońskiej, Wysoczyzny Rawskiej i Wzniesień Łódzkich. Pod względem administracyjnym Park zlokalizowany jest na terenie dwóch województw – łódzkiego i mazowieckiego (powiat żyrardowski). Na terenie Parku znajduje się 5 rezerwatów oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy Nieborów. Poza tym aleje zabytkowe, drzewa – pomniki przyrody, bobry w dolinie Rawki i inne atrakcje. Osoby zainteresowane nie tylko walorami przyrodniczymi znajda tu również zabytki w postaci pałaców, dworków, przydrożnych krzyży czy starych chałup. Na terenie Parku Bolimowskiego znajduje się wiele szlaków turystycznych, ścieżek leśnych i przyrodniczo-kulturowych oraz rezerwaty przyrody: Rawka, Polana Siwica, Chlebacz, Kopanicha, Puszcza Mariańska.

Bolimowski Park was established in 1986. Its area covers 20,190 hectares (of which 8,327 hectares belong to the Masovian Voivodeship). The park’s area extends on the edge of three mesoregions: the Łowicz-Błońsko Plain, the Rawa Ridges, and the Łódź Uplands. Administratively, the park is located in two voivodeships – Łódź and Masovia (Żyrardów County). The park contains five nature reserves and the Nieborów nature and landscape complex. In addition, there are historic avenues, trees – natural monuments, beavers in the Rawka Valley, and other attractions. Those interested not only in natural values will also find here historical landmarks such as palaces, manor houses, wayside crosses, or old cottages. Bolimowski Park offers many hiking trails, forest and nature-cultural paths, as well as nature reserves: Rawka, Polana Siwica, Chlebacz, Kopanicha, and Puszcza Mariańska.

Bolimowski Park wurde 1986 gegründet. Seine Fläche beträgt 20.190 Hektar (davon entfallen 8.327 Hektar auf die Woiwodschaft Masowien). Das Parkgebiet erstreckt sich am Rande von drei Mesoregionen: der Łowicz-Błońsko-Ebene, den Rawa-Bergen und den Łódźer Höhen. Verwaltungstechnisch liegt der Park in zwei Woiwodschaften – Łódź und Masowien (Kreis Żyrardów). Der Park umfasst fünf Naturschutzgebiete und den Natur- und Landschaftskomplex Nieborów. Darüber hinaus gibt es historische Alleen, Bäume – Naturdenkmäler, Biber im Rawka-Tal und andere Attraktionen. Interessierte finden hier nicht nur natürliche, sondern auch historische Sehenswürdigkeiten wie Schlösser, Herrenhäuser, Wegkreuze oder alte Hütten. Im Bolimowski Park gibt es viele Wanderwege, Wald- und naturkulturelle Pfade sowie Naturschutzgebiete: Rawka, Polana Siwica, Chlebacz, Kopanicha und Puszcza Mariańska.

Trasy rowerowe

zwiedzenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego rowerem jest świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Opracowanych zostało przynajmniej kilka różnych tras dla fanów jednośladów, które przebiegają przez miejsca historyczne lub po prostu piękne. W Bolimowskim Parku Krajobrazowym atrakcje są w większości bezpłatne i ogólnodostępne. Wyjątek stanowi Park of Poland, do którego wstęp jest biletowany. Zachęcamy do zwiedzania Parku rowerem.

Cycling routes Exploring Bolimowski Landscape Park by bike is a great idea for spending free time. Several different routes have been developed for cycling enthusiasts, which pass through historical sites or simply beautiful areas. In Bolimowski Landscape Park, most attractions are free of charge and accessible to everyone. The exception is Park of Poland, which requires a ticket for entry. We encourage you to explore the park by bike.

Fahrradrouten Die Erkundung des Bolimowski Landschaftsparks mit dem Fahrrad ist eine großartige Idee, um die Freizeit zu verbringen. Es wurden mehrere verschiedene Routen für Fahrradfans entwickelt, die durch historische Orte oder einfach nur schöne Gegenden führen. Im Bolimowski Landschaftspark sind die meisten Attraktionen kostenlos und für alle zugänglich. Eine Ausnahme bildet der Park of Poland, für den ein Eintrittsticket erforderlich ist. Wir laden Sie ein, den Park mit dem Fahrrad zu erkunden.

Puszcza Mariańska

rezerwat położony jest na terenie gminy Puszcza Mariańska. Rezerwat leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi część obszaru leśnego Puszczy Korabiewskiej. Rezerwat został utworzony 22 kwietnia 1983 roku, jego powierzchnia wynosi 132,23 ha. Przedmiotem ochrony są naturalne zespoły leśne grądowe i borowe, typowe dla Mazowsza; fragmenty zanikającego krajobrazu leśnego puszczy Korabiewsko-Bolimowskiej. Dwie trzecie powierzchni rezerwatu zajmuje las z dominującą sosną. Występują tu też stare, okazałe dęby, brzoza, olsza czarna, wiąz, topola osika. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie około 320 gatunków roślin, w tym chronionych, m.in.: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity.

Puszcza Mariańska The reserve is located within the Puszcza Mariańska municipality. The reserve is part of the Bolimowski Landscape Park and is located within the forest area of Puszcza Korabiewska. The reserve was established on April 22, 1983, and covers an area of 132.23 hectares. It aims to protect the natural forest complexes of oak-hornbeam and pine forests, typical for the Mazovia region, and fragments of the vanishing forest landscape of Puszcza Korabiewsko-Bolimowska. Two-thirds of the reserve’s area is covered by forests dominated by pine trees. There are also old, impressive oaks, birch, black alder, elm, and aspen. Around 320 species of plants, including protected ones, have been identified in the reserve, such as martagon lily, common lungwort, common ivy, and lesser celandine.

Puszcza Mariańska Das Naturschutzgebiet befindet sich in der Gemeinde Puszcza Mariańska. Das Reservat gehört zum Bolimowski Landschaftspark und liegt im Waldgebiet von Puszcza Korabiewska. Das Reservat wurde am 22. April 1983 gegründet und umfasst eine Fläche von 132,23 Hektar. Es soll die natürlichen Waldkomplexe von Eichen-Hainbuchen- und Kiefernwäldern schützen, die für die Region Mazowsze typisch sind, sowie Fragmente der sich auflösenden Waldlandschaft von Puszcza Korabiewsko-Bolimowska. Zwei Drittel der Reservatsfläche sind von Wäldern mit vorherrschenden Kiefern bedeckt. Es gibt auch alte, beeindruckende Eichen, Birken, Schwarzerle, Ulmen und Aspen. Im Reservat wurden etwa 320 Pflanzenarten, darunter geschützte Arten, identifiziert, wie zum Beispiel die Türkenbund-Lilie, das gefleckte Lungenkraut, der Efeu und das Scharbockskraut.